Arquivos

Marzo 2020

Información sobre ERTEs presentados polo COVID-19

O sábado no RDL 9/2020 confirmouse o do silencio positivo dos ERTEs en 5 días. Isto quere dicir que dende que se presentou, se non se di o contrario, considerase aprobado como comunicamos no seu momento. O que non quere dicir que non sexa comprobado ou inspecionado posteriormente.

Agora están obrigados a solicitarlle colectivamente o desemprego, e para eso teñen que enviarnos os datos dos traballadores afectados: conta corrente para cobrar, número teléfono e código postal. Poden descargar aquí unha táboa modelo para encher cos datos dos traballadores ou empregar calquera outro modelo. Aproveiten para decirlle ao traballador que contan coa súa autorización para solicitarlle o paro, xa vostedes van asinar unha declaración responsable nese sentido.

Download

Por favor, remítanos estes datos no día de hoxe.

ASESORIA BIEITO

Paralización actividade do día 29 de marzo

Download

Xa se publicou a relación de todas as actividades que se paralizan dende o día de hoxe. Mandámoslle o Real Decreto Lei para que poida comprobar e ainda que non están recollidas indiviudalizadas, manteñen algunha ambiguedade e no anexo aparecen recollidas en 25 números. Para aquelas actividades que non dán parado maña, deixanlle traballar o luns día 30.

ASESORIA BIEITO.

CIRCULAR ABRIL 2020

SITUACION E CONSECUENCIAS DA PÁNDEMIA COVID-19

Ante a situación da pandemia do COVID-19 e declaración do Estado de Alarma, estamos cunha gran carga de traballo e que todo o persoal da ASESORIA BIEITO está a traballar e dar resposta as xestións dos nosos clientes, conectados de xeito directo desde as nosas casas o máis posible e tendo unhos servizos mínimos rotativos nas oficinas. Pedimos comprensión e desculpas si non somos capaces de atendelos en todas as súas demandas, aínda que o intentamos.

NON ATENDEMOS PRESENCIALMENTE NAS NOSAS OFICINAS!

 

ESTAMOS A FACER

Prioridade absolutos de Solicitudes de ERTES: que ven sendo a suspensión de contratos, suspendendo  as nóminas que pasaran a pagar o desemprego o 70% das Bases,  e cotizacións desde o 14 de marzo, ou data de efectos,  e ven sendo a medida de máis calado.

Os autónomos pódense acoller a prestación extraordinaria do 70% da Base de cotización, daqueles que tiveron que pechar e dos que baixen a súa facturación o 75%, aínda non se pode solicitar, para isto teñen que estar o corrente ca Administración. Si teñen débedas teñen que regularizalas antes do 18 de abril.

 

INFORMACION PERMANENTE POR MEDIO DE WHATSAPP

Desde que se declarou o Estado de Alarma fixemos un esforzo de manter unha información permanente do que viña acontecendo mediante unha lista de Difusión dos nosos Clientes. Xa levamos dende o ano pasado mandando mensaxes con certa periocidade de Información xeral ou para sectores determinados. Dende o 14 de marzo practicamente levamos enviado información, que tamén colgamos na nosa páxina: www.bieito.com .

Como vimos dicindo para poder recibir esta Información vostede ten que ter gravado o número de Teléfono 649 87 61 69. Si non ten o número gravado non lle chegan as mensaxes xerais, poden chegar algunha individual. Polo tanto nestes momentos é fundamental ter este medio.

 

DECLARACION DE IVA, PAGO FRACCIONADO, RETENCIONS DE TRABALLO E DE ALUGUERES E PAGO A CONTA DO IMPOSTO DE SOCIEDADES.

Durante o mes de abril realizaranse as  declaracións correspondentes ao primeiro trimestre do exercicio 2020.

De momento non foi aumentados demorado os prazos do  1º trimestre do 2020 e hai que presentalos o dia 20 de abril, e os que queiran domiciliar o pago terá que ser o dia 15 de abril, e para poder  presentalos nesa data teriamos que ter toda a documentación o dia 13 o máis tardar.

En principio pódese pedir aprazamento de todas as autoliquidacións, sin. intereses durante os 3 primeiros meses: IVA, RETENCIONS, PAGO FRACIONADO, PAGO A CONTA DE SOCIEDADES…

Deben de dicírnolo canto antes si queren solicitar estes aprazamentos ou fraccionamentos.

Desde distintas organizacións estase a pedir que se demore os prazos do primeiro trimestre.

Deben de ir enviándonos a documentación do primeiro trimestre da seguinte maneira:

1º.- Por medios electrónicos: Dropbox, Google drive, correo.

2º.- Correo tradicional ou mensaxeria: ORENSERVI ou NACEX.

 

PECHES CONTABLES, CONTAS ANUALES E LIBROS E LIBROS DAS SOCIEDADES MERCANTILES

Durante o mes de abril deberíanse presentar os libros o Rexistro pero como cambiaron os prazos d e elaboración, aprobación das contas anuais tamén se poderán presentar os libros posteriormente, aínda que o imposto de Sociedades sigue para Xullo.

 

CAMPAÑA DA RENDA DO 2019.

Xa se estableceu o prazo para a presentación dende o un de abril ata o 30 de xuño. En moitos clientes queren presentala porque poderán obter a devolución e ser unha financiación moi oportuna, aínda que non sabemos como de rápido vai actuar a AEAT dada as circunstancias. Priorizaremos a xestión das rentas a devolver.

 

NOMINAS E BOLETINS DE COTIZACIÓNS

O Boletín de cotización de Seguridade Social que se cargará a finais de marzo irá coma sempre, xa que éo mes de febreiro diste ano. O de marzo que iría ca redución no caso de que se acepte o ERTE cargarase a 30-04.

As Nóminas de marzo irán cos dias de retribución ata data efectos do ERTE, no caso de que se solicitara, e poden que se vexan retrasadas aos primeiros  de abril, porque en principio teriamos que esperar a contestación da Xunta.

 

A NOSA APORTACIÓN A SITUACIÓN

A dirección de Asesoría Bieito e todo as traballadores queremos aportar a nosa contribución a este momento de crisis polo tanto, non vamos a facturar ningún servizo ou xestión que teña que ver ca solicitude de ERTEs, prestacións extraordinaria de autónomos, baixas ou demais xestión que teñan que ver con esta crisis do CORAVID-19.

O mesmo tempo, que tamén queremos facilitar o pago da nosa factura que se cargará no banco coma sempre, si alguén prefire que a fraccionemos que se dirixa a Nós inmediatamente para comunicalo e acordar a forma e prazos.

 

FACTURACION DA ASESORIA DO MES DE ABRIL

A facturación das cuotas de traballadores do mes de abril manteñense en funcións dos que están e dos que se solicitou o ERE, xa que ainda que se vaia prorrogar o Estado de Alarma ata o dia 11 de abril é previsible ter que facer nóminas polo periodo restante do mes, no caso contrario se regularizaría.

Sen outro particular, aproveitamos para enviarlles un saúdo.

 

ASESORIA BIEITO

INFORMACIÓN COVID-19 (25/03/2020)

AVALES-PRESTAMOS
Onte aprobaronse líneas de avales para pemes e autónomos para novos prestamos ou para renovación dos existentes para empresas afectadas polo Covid-19 ou non, prazo solicitude ata 30-09, por duración de 5 anos, cbertura do 80%,70% ou 60%, e custe do aval asumido polas entidades financieiras. RECOMENDACIÓN contacte cas suas entidades fiancieiras para informarse. Nós non temos Información nin podemos asesoralos deste tema.

SOLICITUDE DESEMPREGO DOS TRABALLADORES QUE APROBEN ERTES
A Empresa é a que terá que solicitar o desemprego dos traballadores do ERTE cando o conceda a Administración, para o cal nos van pedir moitos datos que contamos con eles, salvo conta bancaria e tno dos traballadores. Xa vamos a enviarlles un plantilla para que nos trasladen eses datos. Esperen a recibila!.

APRAZAMENTO DE PAGOS
Pódese aprazar todos os pagos tributarios 6 mese, 3 diles sin intereses. As cuotas da Seguridade non se pode aprazar inicialmente, salvo que se queiran pagar con Recargo do 10%.
A cuota de autónomo van cargala integramente a finais de mes, e suponse que logo a regularizarán.

DECLARACIONS 1º TRIMESTE DO 2020
De momento mantense os prazos do 1º Trimestre para declarar e pagar as declaracións. Estanse pedindo moratoria pero ainda non hai nada.

ALUGUERES
Estase preparando algunhas medidas sobre algueres tganto de vivienda como de locais, sobre as rentas ou axudas. A xunta mediante o IGUS non presentará o cobro os recibos de abril, e o bono de alugueiro social sexa da totalidade para as víctimas de violencia de xénero.

OUTRA NORAMTIVA ESPECIFICA DO ESTADO DE ALARMA
Todos os dias están a sair normativa específica do estado de alarma da que non podemos informar. Intentamos trasladar á que é básica para o sus empresas. Poden seguila a traves do BOE e DOGA. No Doga do 24-03 saiu unha orden de medio Rural da venta directa de productos agrogandeiros.

Circular mediados de marzo 2020 – Estado de Alarma

XUSTIFICANTE PARA DESPRAZAMENTOS DOS TRABALLADOR@S PARA IR A
TRABALLAR
Estase a interpretar o artigo 7. H) do Decreto de Estado de alarma establece que se poderá
circular polas vías de uso público para ir a traballar, sempre e cando se faga individualmente,
ousexa un en cada vehículo. Parece ser que así se está a interpetar.
Tamén se está a por en circulación un modelo de certificado que acreedite que o perosal ten
que ir a traballar no horario que se establezca e utilizando o seu vehiuclo con matricula a asignar.
Enviamos iste modelo, e tamén o poden descargar da nosa páxina Web bieito@bieito.com
AXUSTES E DECISIÓNS SOBRE PLANTILLAS DO PERSOAL ASALARIADO
Entendemos que as empresas-negocios que estén obrigados a pechar, ou que os acaben
pechando alguna autoridade, non van ter problemas para xustificar esta causa no ERTE,
que esperamos que se aprobé mañá no Consello de Ministros, que non estará disponible
no BOE ata o mércores.
Nos demáis casos, si non poden ou non teñen traballo, haberá que analizar as
circunstancias e terán que buscarse os instrumentos legais ou os que poidan conseguir
solución negociadas co persoal
ACORDOS E ACLARACIONS DA XUNTA SOBRE O ESTADO DE ALARMA
Esquematizamos e resumimos o DOG º 51 do 15-03-2020;
Tercero:
En relación con la suspensión de la actividad comercial minorista ordenada por el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020, se incluyen
dentro de las excepciones a la suspensión y, por tanto, podrán continuar abiertas las
actividades y establecimientos siguientes por considerarse correspondientes a bienes de
primera necesidad:
– Comercio al por menor de cerrajería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
(correspondientes al epígrafe 47.52 de la Clasificación nacional de actividades
económicas 2009, CNAE-2009), ya que se trata de actividades que deben suministrar al
sector primario, ganadero, pesquero y agrícola elementos necesarios para la continuación
de su actividad.
– Ópticas (incluidas en el epígrafe 47.78 de la CNAE-2009 o, en su caso, en cualquier
otro).
– Venta ambulante de alimentación a domicilio en camiones tienda (incluida en el
epígrafe 47.81 de la CANAE-2009).
Asimismo, se aclara que no está incluida en la suspensión la actividad de las lonjas.
Cuarto. Libertad de horarios de establecimientos de primera necesidad
Todos los establecimientos comerciales de primera necesidad exceptuados de la
suspensión en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo y en este
acuerdo, y que, por tanto, pueden continuar abiertos, tendrán libertad horaria para fijar
sin limitaciones los horarios de sus establecimientos comerciales.
Quinto.- Se suspende la actividad económica de concesionario de venta de automóviles
(CNAE-2009, 45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros).
Se aclara expresamente que la actividad correspondiente a talleres de reparación podrá
seguir realizándose
Sexto Asimismo, y por el mismo tiempo, se suspenden las actividades económicas
correspondientes a academias, autoescuelas y peluquerías (salvo servicios a domicilio por
causas debidamente justificadas).
Los códigos CNAE-2009 son los siguientes: 85.10 Educación preprimaria; 85.20
Educación primaria; 85.32 Educación secundaria técnica y profesional; 85.41 Educación
postsecundaria no terciaria; 85.43 Educación universitaria; 85.44 Educación terciaria no
universitaria; 85.51 Educación deportiva y recreativa; 85.52 Educación cultural; 85.53
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje; 85.59 otra educación n.c.o.p.; 85.60
Actividades auxiliares de la educación; 96.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza.
No obstante, se aclara que se exceptúa y, por tanto, podrá seguir llevándose a cabo la
actividad realizada en gabinetes de psicología y pedagogía.
Séptimo.-Aclaraciones sobre las actividades que pueden permanecer abiertas, por
no estar incluidas en la suspensión acordada
Ante las consultas formuladas, se aclara expresamente para evitar dudas que las siguientes
actividades económicas privadas no están afectadas por la suspensión ordenada en el Acuerdo
del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 y, en consecuencia, pueden
permanecer abiertas:
– Actividades sanitarias y de servicios sociales (entre ellas, actividades hospitalarias,
médicas y odontológicas, asistencia en establecimientos residenciales).
– Actividades financieras y de seguros.
– Actividades profesionales, científicas y técnicas.
– Actividades administrativas y servicios auxiliares.
– Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios.
– Actividades de servicios sociales sin alojamiento.
– Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico.
– Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
– Pompas fúnebres y actividades relacionadas.
– Fisioterapeutas.
– Técnicos de reparación y mantenimiento.
– Servicios veterinarios.
La lista anterior se recoge a efectos meramente aclaratorios e informativos, sin que se pueda
entender que las actividades que no se citan están suspendidas. Las actividades suspendidas
son únicamente aquellas que se recogen en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13
de marzo y las recogidas en el Real decreto de declaración del estado de alarma.
Octavo.- Respecto de todos los establecimientos comerciales exceptuados de la
suspensión en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 y
en este acuerdo, se les requiere que adopten las medidas de organización e instrucciones
dirigidas a la ciudadanía asistente que sean necesarias para el cumplimiento de las
medidas de prevención establecidas en el artículo 10.2 del Real decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las establecidas por las autoridades sanitarias,
así como las indicaciones preventivas en el centro de trabajo que se puedan dar a través
del Instituto gallego de Seguridad y Salud Laboral(ISSGA).
Se reforzarán las medidas preventivas en el centro de trabajo en lo referente a la higiene
individual y colectiva, limpieza y medidas de contacto próximo, sin perjuicio de las
medidas específicas que requiera cada situación y el refuerzo de la protección de las
personas identificadas como especialmente sensibles.
En particular, de acuerdo con la regulación del Real decreto 463/2020, la permanencia en
los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente
necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de
productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad de, al menos, un metro a fin de evitar posibles
contagios.
Se aprueba una instrucción presentada por las autoridades sanitarias en relación con los
establecimientos comerciales con apertura permitida, a la que se dará la debida difusión
y publicidad.
Los encargados de los establecimientos y personal de seguridad serán los directamente
responsables de hacer cumplir estas medidas.
Décimo. En el ámbito del Servicio Público de Empleo de Galicia, y en coordinación con
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se adoptan las siguientes medidas:
– No será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de abril.
Decimosexto. Visitas en los centros residenciales
Como ampliación de las medidas previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia de 13 de marzo, se restringen las visitas en los centros residenciales de servicios
sociales, salvo en casos excepcionales debidamente autorizados por la dirección del
centro.
ASESORIA BIEITO

Situación de Estado de Alarma polo Coronavirus

Publicado o Decreto de Estado de Alarma, vixente ata 30/03, destacamos o máis salientable para o seu negocio, as demáis cuestións pódense consultar no Decreto que tamén enviamos:

1.-As medidas de limitación a actividade comercial casi son iguais ás da Emerxencia Sanitaria Galega, que xa enviamos onte.

2.-Limitación da libertade de circulación de persoas (art. 7 do Decreto), xa difundidas nos medios.

3.-Suspensión de prazos procesais e administractivos de todas as Administracións públicas.

Anunciouse que no Consello do martes 17 aprobaranse medidas concretas e específicas de apoio e proteción de: traballadores, traballadores autónomos, empresas e familias. Tamén se aprobarán medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal (ERTEs) e para garantír liquidez nas actividades económicas e investigación para a vacuna.

Os que queiran propostas para aplicar o seu persoal temos que esperar os acordos do martes, entendemos que van ter efectos retroactivos. En todo caso estaremos en contacto con todos os que xa se interesaron por estas medidas.

Se continúas a utilizar esta web aceptas o uso de cookies Mais información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close