Asesoría contable e fiscal

O apoio necesario para a operativa diaria dos nosos clientes

Realizamos contabilidades segundo o Plan Xeral de Contabilidade, así como rexistros fiscais obrigatorios de IVA e de IRPF, o mesmo tempo que asesoramos sobre estas contas e liquidamos os impostos correspondentes aos que esté obrigada a empresa ou profesional.

As empresas que realizan a contbilidade nas súas oficinas co seu persoal, apoiamolos na operativa diaria , facendolle mais fácil a presentación de impostos, o dia a dia das súas contabilidades e das súas obrigas administrativas.

Para facer realidade esta tarefa como asesoría contable e fiscal de primeiro nivel están os oito profesionais cualificados/as que traballan en Asesoría Bieito. O noso equipo ofrece un alto coñecimento do sistema impositivo e unha forte experiencia financeira e contable que permite ofrecer solucións na área de Xestión Contable e Tributaria a todos os nosos clientes.

Nesta área ofrecemos un servizo que permite ás PEMES externalizar os procesos contabeis e financeiros, de maneira que pode liberar á dirección da empresa para a toma de decisións e ao mesmo tempo, dispor da información detallada e concreta da situación da súa empresa.

Este servizo de asesoría contable complementa e apoia o de asesoría fiscal e tributaria mediante o desenvolvemento avanzado nas seguintes áreas:

Contabilidade e rexistro contable de persoas físicas


Contabilidade de sociedades


Contabilidades de entidades asociativas e sociais


Libros-rexistros de Contabilidade


Plans Contables adaptados a empresa


Contas Anuais


Cadro de Amortizacións


Previsións de ingresos e gastos


Confección dos estados contables de empresa

 

Imposto de Sociedades

I.V.E.

I.R.P.F.

Imposto da Renda de Persoas Físicas de non residentes

Impostos Especiais

Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados

Envios telemáticos ante AEAT

Servizo de envio de notificacións 060

Incidencias fiscais: altas, baixas e variacións de datos.