Todas as publicacións por

Asesoría Bieito

Circular Xullo 2018

DECLARACIÓNS 2º TRIMESTRE 2018:

Deben remitirnos as facturas para realizar as declaracións do segundo trimestre do 2018 e no caso das sociedades deben remitirnos tamén os extractos bancarios ata o 30/06/2018.

Recordamoslles que as declaracións se envian a través de internet a A.E.A.T., polo que se reduce o prazo para a presentación dos trimestres, pasando do día 20 de cada trimestre o día 15, polo tanto deben remitir a documentación o antes posibel pois do contrario as declaracións poderán ir presentadas fora de prazo.

ACTAS E DECLARACIONS DE SOCIEDADES E DEPOSITOS CONTAS 2017:

Durante o mes de xullo, deberán asinar as Actas da Xunta Xeral celebrada no mes de xuño, de aprobación de contas que teñen que asinar todolos socios para incluilas no libro de actas.

Ademáis depositaranse as Contas Anuais do 2017 no Rexistro Mercantil, estas terán que ser asinadas polos Administradores e pagarase unha tasa en torno aos 38,75 euros, que pasaremos ao cobro na factura do mes de agosto. O mesmo tempo ata o 26 de xullo haberá que declarar e ingresar o imposto de sociedades na cuantía que xa lle informamos no seu día no caso de que lle resultara a pagar.

SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA BONO AUTONOMO 2018

Volveron sair as axudas para autónomos que leven de alta 42 meses, con rendimentos netos entre 12.000 e 30.000 euros, con dúas líneas de actuacións: unha para diversos plans de negocio, e outra de investimentos: compra de maquinaria, ferramentas, reforma de local, equipos informáticos, rótulos, aplicación informáticas e logotipo.
Si están interesados poñanse en contacto con Nós para informalos.

XORNADA INTENSIVA DAS OFICINAS A PARTIR DO 18 DE XUÑO:

Recordamoslles que a partir do luns día 18 de xuño, iniciamos a xornada intensiva de verán cun horario de 8 da mañá ata 15:00 da tarde.

Circular Xuño 2018

ENTRADA EN VIGOR DO REGULAMENTO XERAL DE PROTECION DE DATOS

No dia de hoxe entra en vigor o Regulamento Europeo 2016/679 do 27 de abril, no que as empresas están obrigadas a cumprir e que deben de aplicalo adecuadamente. Para facelo poden acudir a empresas especializadas para que lle informen, aconsellen e apliquen este sistema. Seguro que xa teñen contactos algunha delas, en todo caso nós tamén podemos polos en contacto si están interesados nalgunha.
Dende ASESORIA BIEITO S.L. xa temos implantado os sistemas que permiten informar e exercer os dereitos do RXPD como cliente con Nós, e que nalgunhos casos revisaremos algún documento. Pomonos a vosa disposición para calqueira aclaración ou información que queirades o respecto.
O mesmo tempo que tamén queremos pornos a vosa disposición para asinarvos os contratos de prestación de servizos como encargados do tratamento que queirades formalizar, así como para facilitar a información dos documentos que teñades que formalizar cos vosos traballadores asalariados.

SUBVENCIONS PARA O 2018 DAS ALTAS DE AUTONOMOS DO SEGUNDO SEMESTRE DO 2017
O 15 de maio sairon Subvencións da Xunta para compensar o custe de cotización dos autónomos con tarifa plana que se deron de alta no segundo semestre do 2017 e siguen de alta no 2018, podendo chegar a 400 euros. Iremos pondonos en contacto con vostedes para si queren solicitala, o prazo remata o 31 de xullo do presente ano.

DECLARACIÓN DA RENDA DO EXERCICIO 2.017.

Recordamoslles que continuamos coas declaracións do I.R.P.F. do exercicio 2017. Deben de remitirnos a documentación antes do día 15/06/2018 xa que o día 25/06/2018 remata o prazo para domiciliar aquelas declaracións que sexan a ingresar.

XORNADA INTENSIVA DAS OFICINAS A PARTIR DO 18 DE XUÑO.

A partir do luns dia 18 de xuño, iniciaremos a xornada intensiva de verán cun horario de 8 da mañá ata 15 hs da tarde.

REALIZACION DE XUNTA XERAL A 30-06-2018.

Como se ven facendo durante istes anos a Xunta Xeral de aprobación de Contas do 2.017 e de proposta de reparto de resultados das sociedades mercantis celebrarase con carácter xeral o dia 30-06-2018, xa que esta data será a que se terá en conta para depositar as Contas Anuais no Rexistro mercantil no prazo de 30 días. Si vostedes queren celebrala con outra data fagannolo saber.
Desta Xunta Xeral ordinaria de aprobación de Contas se levanta Acta que a deben de asinar todolos asistentes, a sabendas de que os Administradores van asinar certificación de que a acta foi asinada para depositala no Rexistro mercantil. Os administradores deben de estar pendentes de que se cumpra esta formalidade

Circular Maio 2018

DECLARACIÓN DA RENDA DO EXERCICIO 2017

Durante o mes de abril empezou a campaña da Renda do ano 2017, sobre todo, aqueles que reciban o borrador da AEAT, os contribuintes que teñen actividades económicas, empresariais ou profesionais e que sexan nosos clientes xa temos nós os datos. Si realizaron outro tipo de operación deben de ir recapitulando a documentación para enviarnola, xa que estas declaracións realizaranse durante os meses de maio e xuño do 2018.

ENVIO DE LIBROS AO REXISTRO MERCANTIL DAS SOCIEDADES

Durante o mes de abril envianse telemáticamente os libros das sociedades mercantís ao rexistro para cumprir coa obriga do seu dilixenciado.
Os libros son os das Contas Anuais, Actas e Socios, neste último caso, si houbo algunha variación ao longo do 2017. O rexistro cobra unas taxas según os libros que se presenten, éstas son aboadas por nós que logo pasamos na factura dos nosos servizos, especificando claramente que se trata déstas taxas motivo polo que se ve incrementada a factura de abril, maio ou xuño, dependendo cando sexan cargadas polo rexistro, nós pasamolas no seguinte mes.

CONTAS ANUAIS 2017

En canto as Contas Anuais do 2017 deben de depositarse no rexistro no prazo dos 30 dias dende a aprobación en Xunta Xeral, que normalmente sempre se celebra sobre o 30 de xuño, e polo tanto terían que depositarse antes do 30 de xullo.
Esta xestión tamén vai traer a liquidación dunhas taxas que nos liquidamos e que posteriormente pasamos por factura nos meses seguintes.

FOMENTO DE CONTRATACIÓN MOZOS E MOZAS MENORES DE 30 ANOS

O 13 de Abril publicase no DOGA a Orde do de 27 de marzo de 2018 que establece as bases reguladoras dun programa a favor da contratación e formación de xoves. Inclúense dous tipos de axudas pola contratación de persoas desempregadas mozos menores de 30 anos:
-Bono contratación, subvención dende 5.000€ para contratación mínima de 12 meses de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos.
-Bono formación, para levar a cabo accións formativas que melloren coñecementos e habilidades relacionadas co posto de traballo, dirixido a persoas contratadas por medio desta orde.
OBRIGA DOS AUTÓNOMOS DE INCORPORARSE O SISTEMA RED
Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013, establece a obriga dos traballadores por conta propia ou autónomos de incorporarse dende o 01 de Outubro o sistema RED para realizar os trámites no ámbito da Seguridade Social por vía electrónica, incluída a recepción e firma das notificacións.
Para cumplir con esta obriga, pódese xestionar directamente a través da Sede Electrónica (SEDESS) ou mediante o Sistema RED, na que un autorizado actúa na túa representación. Para optar pola autorización da representación, rogamos contactar con nos o antes posible para iniciar os trámites mediante o Certificado Dixital.

NOVEDADES NOVO REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS PERSOALES

O 25 de maio entra en vigor o novo Regulamento europeo de protección de datos persoais o que se deben de someter todas as empresas e autónomos que teñan obrigación. Para eso deben de contactar con empresas especializadas para informarse si teñen que facer modificacións ou implántalo na súa. Si están interesados en en que lle demos algún contacto poden solicitarnolo.

ENVIO DE DOCUMENTOS

Enviamos informe laboral correspondente ao 1º T do exercicio 2018.

OBRIGA DOS AUTÓNOMOS DE INCORPORARSE O SISTEMA RED

A Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013, establece a obriga dos traballadores por conta propia ou autónomos de incorporarse dende o 01 de Outubro o sistema RED para realizar os trámites no ámbito da Seguridade Social por vía electrónica, incluída a recepción e firma das notificacións.

Para cumplir con esta obriga pódese xestionar directamente a través da Sede Electrónica (SEDESS) ou mediante o Sistema RED, na que un autorizado actúa na túa representación. Para optar pola autorización da representación, rogamos contactar con nos o antes posible para iniciar os trámites mediante o Certificado Dixital.

Ampliar Información

FOMENTO DE CONTRATACIÓN MOZOS E MOZAS MENORES DE 30 ANOS

O 13 de Abril publicase no DOGA a Orde do de 27 de marzo de 2018 que establece as bases reguladoras dun programa a favor da contratación e formación de xoves. Inclúense dous tipos de axudas pola contratación de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos:

-Bono contratación, subvención dende 5.000€ para contratación mínima de 12 meses de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos.

-Bono formación, para levar a cabo accións formativas que melloren coñecementos e habilidades relacionadas co posto de traballo, dirixido a persoas contratadas por medio desta orde.

Ampliar Información

CAMPAÑA DA RENDA 2017 ATA O 2 DE XULLO 2018
OS AUTONOMOS CON ACTIVIDADE EN MAIO-XUÑO
PARA OUTER DATOS DA AEAT NECESITAMOS DNI

Circular Abril 2018

DECLARACION DE IVA, PAGO FRACCIONADO, RETENCIONS DE TRABALLO E DE ALUGUERES E PAGO A CONTA DO IMPOSTO DE SOCIEDADES.

Durante o mes de abril realizaranse as declaracións correspondentes ao primeiro trimestre do exercicio 2018.

Para poder realizar estas declaracións en tempo e con garantías é preciso que nos remitan os documentos, facturas e xustificantes necesarios para a contabilidade o antes posibel. É necesario que antes do dia 09 de abril teñamos no noso poder os documentos xa que, en caso contrario, non podemos garantir a realización das referidas declaracións en prazo, RECORDEN que agora, só temos ata o día 15 para facer os envios telemáticos das declaracións a Axencia Tributaria.

ENVIOS TELEMÁTICOS DE LIBROS DAS SOCIEDADES MERCANTILES

Durante o mes de abril deberán enviarse os libros das sociedades mercantiles ao rexistro, contas anuais, actas e socios, e para o cal debemos de contar con toda a información para podelos confeccionar.
Esta xestión supón liquidar unas taxas no rexistro que pagamos directamente nós e logo as cargamos nas facturas normalmente nos meses de maio e xuño, e polo tanto se verán incrementados os importes habituais.

Recordamos que as sociedades tamén liquidarán o pago a conta do imposto de sociedades, modelo 202, ata o 20 de abril.

CAMPAÑA DA RENDA DO 2017.

A partir do 5 de abril empezará a campaña da Renda do ano 2.017, os contribuintes que teñen actividades económicas, empresariais ou profesionais e que sexan nosos clientes xa temos nós os datos, ainda que deben remitirnos o borrador que reciban da AEAT. Si realizaron outro tipo de operación deben de ir recapitulando a documentación para enviarnola, xa que estas declaracións realizaranse durante o mes de maio e xuño.

IMPORTANTE para poder acceder os datos que ten a AEAT necesitamos a data de caducidade do DNI

ENVIO DE DOCUMENTOS
Enviamos informe laboral correspondente o exercicio 2017.

Circular Marzo 2018

PECHES CONTABLES DO EXERCICIO 2017

Unha vez feita a declaración e resumen de IVA, asi como o modelo 347, vamos proceder os peches contables das sociedades. Para o cal iremos comunicando o resultado que queda na contabilidade e os axustes realizados para presentar as Contas Anuais e o imposto.

REALIZACIÓN DE INVENTARIO POR PARTE DAS EMPRESAS:

Queremos reiterar o que xa contamos en circulares anteriores , con efectos do 31 de decembro, as empresas deben de realizar un INVENTARIO das existencias a prezo de coste que teñan no seu almacén e do valor das obras e servizos que teñan realizadas e que están pendentes de facturación. Estes inventarios deben de remiti-los as nosas oficinas durante o mes de xaneiro, quedando a vosa disposición para calqueira aclaración.

PLAN DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

Recordamos que as Empresas con asalariados teñen que ter feito o Plan de prevención de Riscos laborais, que se renova anualmente. No caso de que non se teña ou non se renove incurrirase nunha infración grave que conta cunha sanción importante. Nos consta que a inspección de Traballo está a facer comprobacións as empresas para ver si contan con él. Para maior información contacten con Nós.

SUBVENCIONS: AUTONOMOS, TURISMO E OUTRAS:

Como xa comunicamos na anterior circular siguense publicando no DOGA varias subvencións e axudas da Xunta. Entre elas destacamos as seguintes:
1.- SUBVENCIONS DE AUTONOMOS:
• Ser demandante de emprego.
• Periodo subvencionable: as altas na S.Social que se formalicen dende o 01/10/2017 ata o 30/09/2018.
• Cuantía: de 2.000 a 4.000 euros dependendo do colectivo o que se pertenza.

2.- SUBVENCIONS CONTRATACION:

Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas:
1.- Persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais pola primera contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.
2.- Persoas traballadoras autónomas ou persoas pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido durante os tres primeiros anos de actividade.

3.-SUBVENCIONS PARA MELLORA DE INFRAESTRUCTUAS TURISTICAS:

Subvencións para bens de equipamentos con instalacións fixas ata un investimento de 100.000 euros, sendo o importe máximo subvencionable o 35%.

4.- OUTRAS SUBVENCIONS

Pola creación, ampliación, mellora de proxectos no rural e non agrarios e zonas de Grupo de Desenvolvemento Rural.
Para maior información contactar con Nós.

Si continúa utilizando esta web, acepta el uso de cookies. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close