Todas as publicacións en Categoría

Circular

CIRCULAR ABRIL 2020

SITUACION E CONSECUENCIAS DA PÁNDEMIA COVID-19

Ante a situación da pandemia do COVID-19 e declaración do Estado de Alarma, estamos cunha gran carga de traballo e que todo o persoal da ASESORIA BIEITO está a traballar e dar resposta as xestións dos nosos clientes, conectados de xeito directo desde as nosas casas o máis posible e tendo unhos servizos mínimos rotativos nas oficinas. Pedimos comprensión e desculpas si non somos capaces de atendelos en todas as súas demandas, aínda que o intentamos.

NON ATENDEMOS PRESENCIALMENTE NAS NOSAS OFICINAS!

 

ESTAMOS A FACER

Prioridade absolutos de Solicitudes de ERTES: que ven sendo a suspensión de contratos, suspendendo  as nóminas que pasaran a pagar o desemprego o 70% das Bases,  e cotizacións desde o 14 de marzo, ou data de efectos,  e ven sendo a medida de máis calado.

Os autónomos pódense acoller a prestación extraordinaria do 70% da Base de cotización, daqueles que tiveron que pechar e dos que baixen a súa facturación o 75%, aínda non se pode solicitar, para isto teñen que estar o corrente ca Administración. Si teñen débedas teñen que regularizalas antes do 18 de abril.

 

INFORMACION PERMANENTE POR MEDIO DE WHATSAPP

Desde que se declarou o Estado de Alarma fixemos un esforzo de manter unha información permanente do que viña acontecendo mediante unha lista de Difusión dos nosos Clientes. Xa levamos dende o ano pasado mandando mensaxes con certa periocidade de Información xeral ou para sectores determinados. Dende o 14 de marzo practicamente levamos enviado información, que tamén colgamos na nosa páxina: www.bieito.com .

Como vimos dicindo para poder recibir esta Información vostede ten que ter gravado o número de Teléfono 649 87 61 69. Si non ten o número gravado non lle chegan as mensaxes xerais, poden chegar algunha individual. Polo tanto nestes momentos é fundamental ter este medio.

 

DECLARACION DE IVA, PAGO FRACCIONADO, RETENCIONS DE TRABALLO E DE ALUGUERES E PAGO A CONTA DO IMPOSTO DE SOCIEDADES.

Durante o mes de abril realizaranse as  declaracións correspondentes ao primeiro trimestre do exercicio 2020.

De momento non foi aumentados demorado os prazos do  1º trimestre do 2020 e hai que presentalos o dia 20 de abril, e os que queiran domiciliar o pago terá que ser o dia 15 de abril, e para poder  presentalos nesa data teriamos que ter toda a documentación o dia 13 o máis tardar.

En principio pódese pedir aprazamento de todas as autoliquidacións, sin. intereses durante os 3 primeiros meses: IVA, RETENCIONS, PAGO FRACIONADO, PAGO A CONTA DE SOCIEDADES…

Deben de dicírnolo canto antes si queren solicitar estes aprazamentos ou fraccionamentos.

Desde distintas organizacións estase a pedir que se demore os prazos do primeiro trimestre.

Deben de ir enviándonos a documentación do primeiro trimestre da seguinte maneira:

1º.- Por medios electrónicos: Dropbox, Google drive, correo.

2º.- Correo tradicional ou mensaxeria: ORENSERVI ou NACEX.

 

PECHES CONTABLES, CONTAS ANUALES E LIBROS E LIBROS DAS SOCIEDADES MERCANTILES

Durante o mes de abril deberíanse presentar os libros o Rexistro pero como cambiaron os prazos d e elaboración, aprobación das contas anuais tamén se poderán presentar os libros posteriormente, aínda que o imposto de Sociedades sigue para Xullo.

 

CAMPAÑA DA RENDA DO 2019.

Xa se estableceu o prazo para a presentación dende o un de abril ata o 30 de xuño. En moitos clientes queren presentala porque poderán obter a devolución e ser unha financiación moi oportuna, aínda que non sabemos como de rápido vai actuar a AEAT dada as circunstancias. Priorizaremos a xestión das rentas a devolver.

 

NOMINAS E BOLETINS DE COTIZACIÓNS

O Boletín de cotización de Seguridade Social que se cargará a finais de marzo irá coma sempre, xa que éo mes de febreiro diste ano. O de marzo que iría ca redución no caso de que se acepte o ERTE cargarase a 30-04.

As Nóminas de marzo irán cos dias de retribución ata data efectos do ERTE, no caso de que se solicitara, e poden que se vexan retrasadas aos primeiros  de abril, porque en principio teriamos que esperar a contestación da Xunta.

 

A NOSA APORTACIÓN A SITUACIÓN

A dirección de Asesoría Bieito e todo as traballadores queremos aportar a nosa contribución a este momento de crisis polo tanto, non vamos a facturar ningún servizo ou xestión que teña que ver ca solicitude de ERTEs, prestacións extraordinaria de autónomos, baixas ou demais xestión que teñan que ver con esta crisis do CORAVID-19.

O mesmo tempo, que tamén queremos facilitar o pago da nosa factura que se cargará no banco coma sempre, si alguén prefire que a fraccionemos que se dirixa a Nós inmediatamente para comunicalo e acordar a forma e prazos.

 

FACTURACION DA ASESORIA DO MES DE ABRIL

A facturación das cuotas de traballadores do mes de abril manteñense en funcións dos que están e dos que se solicitou o ERE, xa que ainda que se vaia prorrogar o Estado de Alarma ata o dia 11 de abril é previsible ter que facer nóminas polo periodo restante do mes, no caso contrario se regularizaría.

Sen outro particular, aproveitamos para enviarlles un saúdo.

 

ASESORIA BIEITO

Circular mediados de marzo 2020 – Estado de Alarma

XUSTIFICANTE PARA DESPRAZAMENTOS DOS TRABALLADOR@S PARA IR A
TRABALLAR
Estase a interpretar o artigo 7. H) do Decreto de Estado de alarma establece que se poderá
circular polas vías de uso público para ir a traballar, sempre e cando se faga individualmente,
ousexa un en cada vehículo. Parece ser que así se está a interpetar.
Tamén se está a por en circulación un modelo de certificado que acreedite que o perosal ten
que ir a traballar no horario que se establezca e utilizando o seu vehiuclo con matricula a asignar.
Enviamos iste modelo, e tamén o poden descargar da nosa páxina Web bieito@bieito.com
AXUSTES E DECISIÓNS SOBRE PLANTILLAS DO PERSOAL ASALARIADO
Entendemos que as empresas-negocios que estén obrigados a pechar, ou que os acaben
pechando alguna autoridade, non van ter problemas para xustificar esta causa no ERTE,
que esperamos que se aprobé mañá no Consello de Ministros, que non estará disponible
no BOE ata o mércores.
Nos demáis casos, si non poden ou non teñen traballo, haberá que analizar as
circunstancias e terán que buscarse os instrumentos legais ou os que poidan conseguir
solución negociadas co persoal
ACORDOS E ACLARACIONS DA XUNTA SOBRE O ESTADO DE ALARMA
Esquematizamos e resumimos o DOG º 51 do 15-03-2020;
Tercero:
En relación con la suspensión de la actividad comercial minorista ordenada por el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020, se incluyen
dentro de las excepciones a la suspensión y, por tanto, podrán continuar abiertas las
actividades y establecimientos siguientes por considerarse correspondientes a bienes de
primera necesidad:
– Comercio al por menor de cerrajería, pintura y vidrio en establecimientos especializados
(correspondientes al epígrafe 47.52 de la Clasificación nacional de actividades
económicas 2009, CNAE-2009), ya que se trata de actividades que deben suministrar al
sector primario, ganadero, pesquero y agrícola elementos necesarios para la continuación
de su actividad.
– Ópticas (incluidas en el epígrafe 47.78 de la CNAE-2009 o, en su caso, en cualquier
otro).
– Venta ambulante de alimentación a domicilio en camiones tienda (incluida en el
epígrafe 47.81 de la CANAE-2009).
Asimismo, se aclara que no está incluida en la suspensión la actividad de las lonjas.
Cuarto. Libertad de horarios de establecimientos de primera necesidad
Todos los establecimientos comerciales de primera necesidad exceptuados de la
suspensión en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo y en este
acuerdo, y que, por tanto, pueden continuar abiertos, tendrán libertad horaria para fijar
sin limitaciones los horarios de sus establecimientos comerciales.
Quinto.- Se suspende la actividad económica de concesionario de venta de automóviles
(CNAE-2009, 45.11 Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros).
Se aclara expresamente que la actividad correspondiente a talleres de reparación podrá
seguir realizándose
Sexto Asimismo, y por el mismo tiempo, se suspenden las actividades económicas
correspondientes a academias, autoescuelas y peluquerías (salvo servicios a domicilio por
causas debidamente justificadas).
Los códigos CNAE-2009 son los siguientes: 85.10 Educación preprimaria; 85.20
Educación primaria; 85.32 Educación secundaria técnica y profesional; 85.41 Educación
postsecundaria no terciaria; 85.43 Educación universitaria; 85.44 Educación terciaria no
universitaria; 85.51 Educación deportiva y recreativa; 85.52 Educación cultural; 85.53
Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje; 85.59 otra educación n.c.o.p.; 85.60
Actividades auxiliares de la educación; 96.02 Peluquería y otros tratamientos de belleza.
No obstante, se aclara que se exceptúa y, por tanto, podrá seguir llevándose a cabo la
actividad realizada en gabinetes de psicología y pedagogía.
Séptimo.-Aclaraciones sobre las actividades que pueden permanecer abiertas, por
no estar incluidas en la suspensión acordada
Ante las consultas formuladas, se aclara expresamente para evitar dudas que las siguientes
actividades económicas privadas no están afectadas por la suspensión ordenada en el Acuerdo
del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 y, en consecuencia, pueden
permanecer abiertas:
– Actividades sanitarias y de servicios sociales (entre ellas, actividades hospitalarias,
médicas y odontológicas, asistencia en establecimientos residenciales).
– Actividades financieras y de seguros.
– Actividades profesionales, científicas y técnicas.
– Actividades administrativas y servicios auxiliares.
– Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios.
– Actividades de servicios sociales sin alojamiento.
– Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico.
– Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
– Pompas fúnebres y actividades relacionadas.
– Fisioterapeutas.
– Técnicos de reparación y mantenimiento.
– Servicios veterinarios.
La lista anterior se recoge a efectos meramente aclaratorios e informativos, sin que se pueda
entender que las actividades que no se citan están suspendidas. Las actividades suspendidas
son únicamente aquellas que se recogen en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13
de marzo y las recogidas en el Real decreto de declaración del estado de alarma.
Octavo.- Respecto de todos los establecimientos comerciales exceptuados de la
suspensión en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de marzo de 2020 y
en este acuerdo, se les requiere que adopten las medidas de organización e instrucciones
dirigidas a la ciudadanía asistente que sean necesarias para el cumplimiento de las
medidas de prevención establecidas en el artículo 10.2 del Real decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y las establecidas por las autoridades sanitarias,
así como las indicaciones preventivas en el centro de trabajo que se puedan dar a través
del Instituto gallego de Seguridad y Salud Laboral(ISSGA).
Se reforzarán las medidas preventivas en el centro de trabajo en lo referente a la higiene
individual y colectiva, limpieza y medidas de contacto próximo, sin perjuicio de las
medidas específicas que requiera cada situación y el refuerzo de la protección de las
personas identificadas como especialmente sensibles.
En particular, de acuerdo con la regulación del Real decreto 463/2020, la permanencia en
los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente
necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de
productos en los propios establecimientos.
En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados
mantengan la distancia de seguridad de, al menos, un metro a fin de evitar posibles
contagios.
Se aprueba una instrucción presentada por las autoridades sanitarias en relación con los
establecimientos comerciales con apertura permitida, a la que se dará la debida difusión
y publicidad.
Los encargados de los establecimientos y personal de seguridad serán los directamente
responsables de hacer cumplir estas medidas.
Décimo. En el ámbito del Servicio Público de Empleo de Galicia, y en coordinación con
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se adoptan las siguientes medidas:
– No será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de abril.
Decimosexto. Visitas en los centros residenciales
Como ampliación de las medidas previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia de 13 de marzo, se restringen las visitas en los centros residenciales de servicios
sociales, salvo en casos excepcionales debidamente autorizados por la dirección del
centro.
ASESORIA BIEITO

Circular Marzo 2020

PECHES CONTABLES DO EXERCICIO 2019

Unha vez feita a declaración e resumen de IVA, asi como o modelo 347, vamos proceder os peches contables das sociedades. Para o cal iremos comunicando o resultado que queda na contabilidade e os axustes realizados para presentar as contas anuais e o imposto.

REALIZACIÓN DE INVENTARIO POR PARTE DAS EMPRESAS:
Recordamos que as empresas deben de facer o INVENTARIO do ano pasado a data 31-12-2019.

SUBVENCIONS: AUTONOMOS, BONOAUTÓNOMO,INNOVA, NOVA OPORTUNIDADE, RENOVA, CONCILIA E PROGRAMA DE EMPREGO PARA MULLER

A principio de mes xa informamos do Bono Autónomo que xa estamos tramitando, rematando o prazo o 4 de marzo. Os outros bonos son para casos máis específicos e hai prazo ata o 30-09-20. Tamén sairon as subvencións de programas de emprego para muller.

Entre elas sairon as de todos os anos:

SUBVENCION DE AUTONOMOS:
*Ser demandante de emprego.
*Periodo subvencionable: as altas na S.Social que se formalicen dende o 01/10/2019 ata o 30/09/2020.
*Cuantía: 2.000 a 4.000, podendo incrementase nun 25% máis en función do colectivo.

SUBVENCIONS CONTRATACION:
Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.
Persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais pola primera, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.
Para todas estas axudas, si estas interesado contacta con Nós para maior información.
ENVIO DE DOCUMENTOS
Enviamos informe laboral correspondente o exercicio 2019.

CIRCULAR FEBREIRO 2020

DECLARACIÓN DE OPERACIÓNS DE MÁIS DE 3.000 €  EXERCICIO 2.020:

 

Durante o mes de febreiro hai que facer a declaración de operacións que superaron os 3.000 euros durante o 2.020. É conveniente que esta declaración sexa coincidente entre os proveedores e clientes, e, polo tanto si queren contrastar algunha operación ou si reciben cartas informativas sobre estas operacións de clientes ou proveedores acheguennolas para telas en conta.

CONSECUENCIAS DO BREXIT A PARTIR DO 01-02-2020 NO IVA

As empresas que operen con Gran Bretaña, a partir do 01-02-2020 as operacións que realicen pasaran de ser operacións intracomunitarias a operacións de comercio exterior: exportacións e importacións. Prácticamente non ten grandes cambios xa que as Ventas siguen estando exentas por exportacións, e as compras seran importacións que deberán pagar o IVA nas aduanas ou mediante o réximen diferido.

Deberase estudar as implicacións no demáis impostos e das outras normativas de ámbito non fiscal.

CUOTA DE AUTÓNOMOS PARA 2020

O tipo aplicable para o 2020 dos traballadores que estén no Réximen de Autónomos para o 2020 pasa do 30,00% ao 30,30%,  xunto coa suba da Base de cotización ainda por determinar. Para as bases mínimas  do 2019  a cuota resultante seria de 286,15 e para a base mínima societaria seria de 367,87 euros.

SUBIDA DO SALARIO MINIMO A 950 EUROS DENDE XANEIRO DO ANO 2.020

Como xa saberán con efectos do 01-01-2020 aprobouse o Salario Mínimo dos Traballadores á 950 euros/mes de 14 pagas. Polo tanto as nóminas que estén por debaixo desa cantidade vanse incrementar no mes de xaneiro do 2020.

 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO POR PARTE DAS EMPRESAS

Recordamos o dito na circular de xaneiro de que as empresas deben de facer o INVENTARIO do ano pasado a 31-12-2019.

 

OBRIGAS DE FACTURACION E GARDA DE DOCUMENTACION

Enviamos Folla informativa sobre Facturación e garda de Documentación e Ficheiros, que deben de leer con atención e si non entende algunha cuestión póñanse en contacto con nós.

 

ENVIO DE FOLLA INFORMATIVA DAS PERSOAS  RESPONSABLES DA ASESORIA  DA SUA EMPRESA

Enviamos unha folla informativa indicando teléfono e correo da persoa responsable da contabilidade-fiscalidade para o ano 2020,  e no caso de que teñan traballadores asalariados da persoa responsable laboral. Nalgunhos casos pode ser que se cambien por razóns de cambio de réximen e de reparto de traballo.

 

Para maior información contactar con nós.

Circular Xaneiro 2020

REGULARIZACION DE CUOTAS PARA 2020

Un ano máis, non  vamos a facer nengún incremento automático de cuotas para o 2.020, a pesar de que o contrato de prestación de servizos si o permite.

Como xa fixemos  en outras ocasións, vamos a regularizar as cuotas en función da carga  de traballo e da responsabilidade económica da sua empresa ou actividade, especialmente aquelas que tiñan alguna reducción durante iste ano. Si o cambio é significativo recibirán unha nota explicativa.

De todolos xeitos quedamos a súa disposición para calqueira aclaración ou explicación que nos requiran.

 

CAMBIOS PARA O ANO 2.020

Como xa saberán con efectos do 01-01-2020 está previsto que suba o  Salario Mínimo dos Traballadores, que estaba previsto que fora a 1.000 €, pendente de confirmar, así como as cuotas de autónomos ( xa que sube a base e o tipo, tamén pendente de concretar).

Recomendamos que vaian vendo como vai repercutir na sua empresa, e que o teñan en conta nas negociacións dos novos contratos.

 

BAIXA DE TRIBUTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA 2020

Xa se aprobaron os orzamentos para 2020 cunha rebaixa de impostos que poden ser de interés para telos en conta:

  • A exención por herdeiro (pactos de mellora) pasa de 400.000 á 1.000.000 € sin vivenda habitual e entre familiares directos (pais, fillos e cónxuxes).
  • A vivenda habitual de segunda mán sita no rural pasa do 7% o 5% do valor.
  • Resto de vivendas de segunda man sitas no rural pasa do 10% o 6% do valor.
  • Ampliase de 4º a 7º xeneración dos beneficios fiscais da herdanza de empresas familiares.

 

REALIZACIÓN DE INVENTARIO POR PARTE DAS EMPRESAS

Como xa é coñecido, con efectos do 31 de decembro, as empresas deben de realizar un INVENTARIO das existencias e remitilos as nosas oficinas durante o mes de xaneiro, quedando a vosa disposición para calqueira aclaración.

 

DECLARACIONS 4º TRIMESTRE 2019

Solicitamos nos  envien as facturas tanto de ingresos como de gastos correspondentes ao cuarto trimestre para poder realiza-las declaracións antes do día 15/01/2020.

No caso das sociedades deben enviarnos tamén os extractos bancarios ata o 31/12/19 para poder axustar as contabilidades.

 

Sen outro particular, aproveitamos para enviar un saúdo.

Asesoria Bieito, S.L.

CIRCULAR DECEMBRO 2019

INVENTARIO E CUADRE CAS COMPRAS DO EXERCICIO:

Recordamos a obriga de facer durante o mes de decembro o inventario de mercancía, materias primas e obras ou servizos pendentes de facturar a prezo de custe. Istes deben de cadrarse cas compras e ventas do exercicio.

 

HORARIO DE COMERCIO 2019:

Recordamoslles que os días 1 / 8 /15 /22 e 29 de decembro do 2019   os establecementos comerciais poderán permanecer abertos.

 

FACTURAS 4º TRIMESTRE 2019:

Rogamos nos envien as facturas correspondentes ao mes de outubro e novembro para ir contabilizando, pois hai que revisa-los balances agora que se achega o final do exercicio. As sociedades deben remitir os extractos bancarios ata o día 30/11/19.

 

DECLARACIÓN MODELO 202:

O vindeiro dia 20/12/19 remata o prazo para presentar o  Pago a conta das sociedades modelo 202. Enviaremos o banco as declaracións das sociedades que estén obrigadas  o pagamento.

 

APORTACIÓN A PLAN DE PENSIONS E AMORTIZACIONS DE PRESTAMOS DE VIVENDA:

Antes do 31-12 pode ser que sexa do seu interés facer unha simulación da renda do 2.019 para poder tomar algunha decisión que supoña un aforro de impostos. Pode ser que lle afecte  amortizar mais o préstamo de vivenda habitual ou incrementar aportacións aos plans de pensións. Si están nestes supostos poñanse en contacto con nós e estudiaremos o seu caso.

 

PECHES CONTABLES DO 2019 E BALANCES TRIMESTRAIS:

Estamos a facer as previsións de peches diste ano. Si hai cambios importantes contactaremos con vostedes para informalos.

Enviamos balances correspondentes ao  terceiro  trimestre

do exercicio 2019.

 

Sen outro particular, aproveitamos para enviarlles un saúdo.

ASESORÍA BIEITO

Circular Novembro 2019

En Ourense a  29 de Outubro do 2019.

 

SEGUNDO PRAZO RENTA  2018

 

Recordamoslles que na data 05/11/2019 será cargado o segundo prazo da renda do exercicio 2018, daqueles que solicitaron fraccionamento do pago.

 

FACTURAS SIMPLIFICADAS(Tickets)

 

A AEAT está a facer unha campaña de control das empresas que están obrigadas a realizar Tickets(facturas simplificadas) para saber si os que se emiten e entregan os clientesson os que se declaran nos libros e nasa utoliquidacións.

Recordamos a obriga de manter estas facturas ou tickets durante os catro anos seguintes dende que se realiza a declaración do exercicio. A dia de hoxe están obrigados a manter as do exercicio 2015,2016,2017 e 2018.

 

PECHE CONTABLE 2019

 

Convén que vaian  facendo as estimacións das facturas pendentes de emitir e de recibir do presente ano para ir preparando o peche contable do exercicio 2019.

A AEAT cada vez está máis esixentenas contas e nas comprobacións e a inspección está a solicitar o INVENTARIO DE FIN DE ANO das actividades para logo intentar estudar e comprobar si cadran as contas.

Recordamos que deben de ser rigurosos na xestión da actividade e deben de coidar que todas as compras que realizan deben de sair como ventas ou estar no inventario de existencias. Esta fórmula é de importancia máxima para que poidan concordar todos os datos contables.

No caso das sociedades deben enviarnos os extractos bancarios ata o 31/10/2019 para poder axustar as contabilidades.

 

BAIXA DE TRIBUTOS DA XUNTA DE GALICIA PARA 2020

 

No proxecto dos orzamentos para 2020 está prevista unha rebaixade impostos que poden ser de interés para telos en conta:

  • A exención por herdeiro (pactos de mellora) pasa de 400.000 á 1.000.000 € sin vivenda habitual e entre familiares directos(pais, fillos e cónxuxes).
  • A vivenda habitual de segunda mán sita no rural pasa do 7% o 5% do valor.
  • Resto de vivendas de segunda man sitas no rural pasa do 10% o 6% do valor.
  • Ampliase de 4º a 7º xeneración dos beneficios fiscais daherdanza de empresas familiares.

 

ENVIO DE DOCUMENTOS

 

Enviamos informe laboral correspondenteao 3º T 2019.

 

Sen outro particular, aproveitamos para enviarlles un saúdo.

ASESORIA BIEITO,S.L.

Circular de Outubro 2019

ENVIO FACTURAS DO 3º TRIMESTRE DO 2019

Solicitamos nos  envíen as facturas tanto de ingresos como de gastos correspondentes ao terceiro trimestre. No caso das sociedades deben enviarnos tamén os extractos bancarios ata o 30/09/19 para poder axustar as contabilidades.

RECORDEN que o prazo para  presentar os impostos remata o día 15/10/2019 polo que deben enviarnos as facturas antes do día 08/10/2019.

 

PROGRAMA EMPRENDOU

Aquelas persoas  con idade entre 16 e 30 anos, que estean inscritos como desempregados e  inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, empadroadas e con actividade efectiva nun Concello Rural elixible, poderán beneficiarse dunha subvención de 675 euros ao mes(75% do SMI) entre 6 meses e un ano e terán que darse de alta da Actividade na AEAT e no RETA ou mutualidade.

O programa aínda está aberto.

 

SUBVENCIONS DE AUTÓNOMO DO 2020

A partir do un de outubro do ano 2019, xa se poden dar de alta aquelas persoas físicas que queiran acollerse as subvencións de autónomos da Consellería de Emprego, e que veñen dando subvencións entre 2.000 e 6.000 euros.

As subvencións sairán nos primeiros meses do 2020, pero poderán acollerse a elas os que se dan de alta dende o 1 de outubro do 2019.

 

RETOMAMOS O HORARIO

Recordamos que o horario da oficina é:

De luns á xoves de 8:30 a 14:30 e de 15:30 a 18:00 horas.

Os venres de 8:00 a 15:00 horas.

Para garantir unha atención axeitada e ter unha resposta inmediata  deben de quedar ca súa responsábel  de laboral ou fiscal, especialmente a partir das 14:30H.

Con esta medida a dispoñibilidade horaria de luns a xoves amplíase, podendo ser atendido nunha ampla franxa horaria que vai dende as 8:00 H ata as 19:00 H, é dicir, de 11 horas sempre que se concerte.

 

Sen outro particular, aproveitamos para enviarlles un saúdo.

ASESORIA BIEITO, S.L.

Se continúas a utilizar esta web aceptas o uso de cookies Mais información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close