Todas as publicacións en Categoría

Circular

Circular Decembro 2018

INVENTARIO E CUADRE CAS COMPRAS DO EXERCICIO:

Recordamos a obriga de facer durante o mes de decembro o inventario de mercancía, materias primas e obras ou servizos pendentes de facturar a prezo de custe. Istes deben de cadrarse cas compras e ventas do exercicio.

HORARIO DE COMERCIO 2018:

Recordamoslles que os días 2 / 8 /9 /16 /23 e 30 de decembro do 2018 os establecementos comerciais poderán permanecer abertos.

FACTURAS 4º TRIMESTRE 2018:

Rogamos nos envien as facturas correspondentes ao mes de outubro e novembro para ir contabilizando, pois hai que revisa-los balances agora que se achega o final do exercicio. As sociedades deben remitir os extractos bancarios ata o día 30/11/18.

DECLARACIÓN MODELO 202:

O vindeiro dia 20/12/18 remata o prazo para presentar o Pago a conta das sociedades modelo 202. Enviaremos o banco as declaracións das sociedades que estén obrigadas o pagamento.

APORTACIÓN A PLAN DE PENSIONS E AMORTIZACIONS DE PRESTAMOS DE VIVENDA:

Antes do 31-12 pode ser que sexa do seu interés facer unha simulación da Renda do 2.018 para poder tomar algunha decisión que supoña un aforro de impostos. Pode ser que lle afecte amortizar máis o préstamo de vivenda habitual ou incrementar aportacións aos plans de pensións. Sí están nestes supostos poñanse en contacto con nós e estudiaremos o seu caso.

Circular Novembro 2018

SEGUNDO PRAZO RENTA 2017

Recordamoslles que na data 05/11/2018 será cargado o segundo prazo da renda do exercicio 2017, daqueles que solicitaron fraccionamento do pago.

PECHE CONTABLE 2018

Convén que vaian facendo as estimacións das facturas pendentes de emitir e de recibir do presente ano para ir preparando o peche contable do exercicio 2018.
A AEAT cada vez está máis esixente nas contas e nas comprobacións e a inspección está a solicitar o INVENTARIO DE FIN DE ANO das actividades para logo intentar estudar e comprobar si cadran as contas.
Recordamos que deben de ser rigurosos na xestión da actividade e deben de coidar que todas as compras que realizan deben de sair como ventas ou estar no inventario de existencias. Esta fórmula é de importancia máxima para que poidan concordar todos os datos contables.
No caso das sociedades deben enviarnos os extractos bancarios ata o 31/10/2018 para poder axustar as contabilidades.

OBRIGA DOS AUTÓNOMOS DE INCORPORARSE O SISTEMA RED A PARTIR DO 01-10-2018

Como xa informamos en meses anteriores da Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013, establece a obriga dos traballadores por conta propia ou autónomos de incorporarse dende o 01 de Outubro o sistema RED para realizar os trámites no ámbito da Seguridade Social por vía electrónica, incluída a recepción e firma das notificacións.

Para cumprir con esta obriga, pódese xestionar directamente a través da Sede Electrónica (SEDESS) ou mediante o Sistema RED, na que un autorizado actúa na túa representación. Para optar pola autorización da representación mediante Asesoría Bieito, S.L., rogamos contactar con nós o antes posible para iniciar os trámites mediante o Certificado Dixital e nas condicións establecidas.

ENVIO DE DOCUMENTOS

Enviamos informe laboral correspondente ao 3º T 2018.

Circular Outubro 2018

OBRIGA DOS AUTÓNOMOS DE INCORPORARSE O SISTEMA RED A PARTIR DO 01-10-18
Como xa informamos en meses anteriores da Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013, establece a obriga dos traballadores por conta propia ou autónomos de incorporarse dende o 01 de Outubro o sistema RED para realizar os trámites no ámbito da Seguridade Social por vía electrónica, incluída a recepción e firma das notificacións.

Para cumprir con esta obriga, pódese xestionar directamente a través da Sede Electrónica (SEDESS) ou mediante o Sistema RED, na que un autorizado actúa na túa representación. Para optar pola autorización da representación mediante Asesoria Bieito SL, rogamos contactar con nos o antes posible para iniciar os trámites mediante o Certificado Dixital e nas condicións establecidas.

ENVIO FACTURAS DO 3º TRIMESTRE DO 2018

Solicitamos nos envien as facturas tanto de ingresos como de gastos correspondentes ao terceiro trimestre. No caso das sociedades deben enviarnos tamén os extractos bancarios ata o 30/09/18 para poder axustar as contabilidades.
RECORDEN que o prazo para presentar os impostos remata o día 15/10/2018 polo que deben enviarnos as facturas antes do día 08/10/2018.

RETOMAMOS O HORARIO

Recordamos que o horario da oficina é:

De lúns á xoves de 8:30 a 14:30 e de 15:30 a 18:00 horas.
Os venres de 8:00 a 15:00 horas.
Para garantír unha atención axeitada e ter unha resposta inmediata deben de quedar ca súa responsabel de laboral ou fiscal, especialmente a partir das 14:30H.

Con esta medida a disponibilidade horaria de lúns o xoves ampliase, podendo ser atendido nunha ampla franxa horaria que vai dende as 8:00 H ata as 19:00 H, ousexa 11 horas, pero sempre que se concerte.

Circular Setembro 2018

SOCIEDADES MERCANTÍS: Posta a disposición da contabilidade e contas anuais 2017

A partires do mes de agosto e no caso de estar interesados, poden solicitarnos Informe da Situación, a Contabilidade e as Contas Anuais do 2017 no soporte que sexa máis acaído: CD, USB ou ficheiro en correo electrónico. Nalgunhos casos enviaremos o informe para que o teñan presente.
En todo caso, poden solicitalo cando vostedes queiran co límite máximo de cinco anos. E aproveitamos para informalos de que no caso de que deixaramos de prestar servizos profesionais con vostedes, poden demandarnos a eliminación distes datos en calquera momento.

PERIODO DE VACACIONS DO PERSOAL DA OFICINA:

Recordamos que durante o mes de agosto e setembro o persoal da oficina rotará as vacacións e, polo tanto, suxerimos que deben chamar para concertar cita e solicitar xestións e traballos con máis antelación da habitual. En todo caso, as oficinas permanecerán abertas en xornada intensiva de 8:00 a 15:00 H e os servizos estarán atendidos.

SUBVENCIÓNS A AUTÓNOMOS E EMPRESAS EXERCICIO 2018:

Recordamos que siguen vixentes as seguintes axudas:

1.- SUBVENCIÓNS PROMOCIÓN EMPREGO AUTONOMO:
Data de publicación: 26/01/2018
Data remate: 30/09/2018
Cuantía: entre 2.000 e 4.000 euros en función do colectivo o que se pertenza.

2.- FOMENTO DE CONTRATACIÓN MOZOS E MOZAS MENORES DE 30 ANOS: Data de publicación: 13/04/2018
Data remate: 30/09/2018
-Bono contratación: subvención dende 5.000€ para contratación mínima de 12 meses de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos.
-Bono formación: para levar a cabo accións formativas que melloren coñecementos e habilidades relacionadas co posto de traballo, dirixido a persoas contratadas por medio desta orde.

3.- FOMENTO A FAVOR DA CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE MULLERES DESEMPREGADAS:
Data de publicación: 27/06/2018
Data remate: 30/09/2018
-Bono contratación: axudas dende 7.000 € por cada muller contratada que cumpra os requisitos.
-Bono formación: incentivarase cunha axuda de ata 1.000 € por cada muller contratada que reciba na sua integridade a formación e cumpra os requisitos.

Circular Agosto 2018

Actuacións da AEAT:

A AEAT está a facer comprobacións en situ, nos centros de traballo e nos locais de negocio das empresas, para facer unha comprobación Censal de datos básicos que recollen segundo as manifestacións facilitadas polos seus responsables. Inicialmente estas actuacións responden a campañas xenéricas, pero poden derivar nalgunha comprobación e inspección na medida que contrasten estos datos cos que teñen eles outidos doutras fontes.

O mesmo tempo, nestos últimos meses a AEAT continúa intensificando a campaña de comprobación da documentación e soporte informático nas empresas sin previo aviso e nalgunhos casos con ordens xudiciais. Si acontece esto, poñanse en contacto cas nosas oficinas e daremoslles instruccións de cómo proceder.

Sociedades mercantís: recollida de contabilidade e contas anuais 2017

A partires do mes de agosto e no caso de estar interesados, poden solicitarnos Informe da Situación, a contabilidade e as Contas Anuais do 2017 no soporte que sexa máis acaído: CD, USB ou ficheiro en correo electrónico. Nalgunhos casos enviaremos o Informe para que o teñan presente.
En todo caso, poden solicitalo cando vostedes queiran co límite máximo de cinco anos. E aproveitamos para informalos de que no caso de que deixaramos de prestar servicios profesionais con vostedes, poden demandarnos a eliminación distes datos en calquera momento.

Vacacións

Recordamos que durante o mes de agosto e setembro o persoal da oficina rotarán as vacacións e, polo tanto, suxerimos que deben chamar para concertar cita e solicitar xestións e traballos con máis antelación da habitual. En todo caso, as oficinas permanecerán abertas en xornada intensiva de 8:00 a 15:00 e os servizos estarán atendidos.

Envío de documentos

Enviamos informe laboral correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2018.

Circular Xullo 2018

DECLARACIÓNS 2º TRIMESTRE 2018:

Deben remitirnos as facturas para realizar as declaracións do segundo trimestre do 2018 e no caso das sociedades deben remitirnos tamén os extractos bancarios ata o 30/06/2018.

Recordamoslles que as declaracións se envian a través de internet a A.E.A.T., polo que se reduce o prazo para a presentación dos trimestres, pasando do día 20 de cada trimestre o día 15, polo tanto deben remitir a documentación o antes posibel pois do contrario as declaracións poderán ir presentadas fora de prazo.

ACTAS E DECLARACIONS DE SOCIEDADES E DEPOSITOS CONTAS 2017:

Durante o mes de xullo, deberán asinar as Actas da Xunta Xeral celebrada no mes de xuño, de aprobación de contas que teñen que asinar todolos socios para incluilas no libro de actas.

Ademáis depositaranse as Contas Anuais do 2017 no Rexistro Mercantil, estas terán que ser asinadas polos Administradores e pagarase unha tasa en torno aos 38,75 euros, que pasaremos ao cobro na factura do mes de agosto. O mesmo tempo ata o 26 de xullo haberá que declarar e ingresar o imposto de sociedades na cuantía que xa lle informamos no seu día no caso de que lle resultara a pagar.

SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA BONO AUTONOMO 2018

Volveron sair as axudas para autónomos que leven de alta 42 meses, con rendimentos netos entre 12.000 e 30.000 euros, con dúas líneas de actuacións: unha para diversos plans de negocio, e outra de investimentos: compra de maquinaria, ferramentas, reforma de local, equipos informáticos, rótulos, aplicación informáticas e logotipo.
Si están interesados poñanse en contacto con Nós para informalos.

XORNADA INTENSIVA DAS OFICINAS A PARTIR DO 18 DE XUÑO:

Recordamoslles que a partir do luns día 18 de xuño, iniciamos a xornada intensiva de verán cun horario de 8 da mañá ata 15:00 da tarde.

Circular Xuño 2018

ENTRADA EN VIGOR DO REGULAMENTO XERAL DE PROTECION DE DATOS

No dia de hoxe entra en vigor o Regulamento Europeo 2016/679 do 27 de abril, no que as empresas están obrigadas a cumprir e que deben de aplicalo adecuadamente. Para facelo poden acudir a empresas especializadas para que lle informen, aconsellen e apliquen este sistema. Seguro que xa teñen contactos algunha delas, en todo caso nós tamén podemos polos en contacto si están interesados nalgunha.
Dende ASESORIA BIEITO S.L. xa temos implantado os sistemas que permiten informar e exercer os dereitos do RXPD como cliente con Nós, e que nalgunhos casos revisaremos algún documento. Pomonos a vosa disposición para calqueira aclaración ou información que queirades o respecto.
O mesmo tempo que tamén queremos pornos a vosa disposición para asinarvos os contratos de prestación de servizos como encargados do tratamento que queirades formalizar, así como para facilitar a información dos documentos que teñades que formalizar cos vosos traballadores asalariados.

SUBVENCIONS PARA O 2018 DAS ALTAS DE AUTONOMOS DO SEGUNDO SEMESTRE DO 2017
O 15 de maio sairon Subvencións da Xunta para compensar o custe de cotización dos autónomos con tarifa plana que se deron de alta no segundo semestre do 2017 e siguen de alta no 2018, podendo chegar a 400 euros. Iremos pondonos en contacto con vostedes para si queren solicitala, o prazo remata o 31 de xullo do presente ano.

DECLARACIÓN DA RENDA DO EXERCICIO 2.017.

Recordamoslles que continuamos coas declaracións do I.R.P.F. do exercicio 2017. Deben de remitirnos a documentación antes do día 15/06/2018 xa que o día 25/06/2018 remata o prazo para domiciliar aquelas declaracións que sexan a ingresar.

XORNADA INTENSIVA DAS OFICINAS A PARTIR DO 18 DE XUÑO.

A partir do luns dia 18 de xuño, iniciaremos a xornada intensiva de verán cun horario de 8 da mañá ata 15 hs da tarde.

REALIZACION DE XUNTA XERAL A 30-06-2018.

Como se ven facendo durante istes anos a Xunta Xeral de aprobación de Contas do 2.017 e de proposta de reparto de resultados das sociedades mercantis celebrarase con carácter xeral o dia 30-06-2018, xa que esta data será a que se terá en conta para depositar as Contas Anuais no Rexistro mercantil no prazo de 30 días. Si vostedes queren celebrala con outra data fagannolo saber.
Desta Xunta Xeral ordinaria de aprobación de Contas se levanta Acta que a deben de asinar todolos asistentes, a sabendas de que os Administradores van asinar certificación de que a acta foi asinada para depositala no Rexistro mercantil. Os administradores deben de estar pendentes de que se cumpra esta formalidade

Circular Maio 2018

DECLARACIÓN DA RENDA DO EXERCICIO 2017

Durante o mes de abril empezou a campaña da Renda do ano 2017, sobre todo, aqueles que reciban o borrador da AEAT, os contribuintes que teñen actividades económicas, empresariais ou profesionais e que sexan nosos clientes xa temos nós os datos. Si realizaron outro tipo de operación deben de ir recapitulando a documentación para enviarnola, xa que estas declaracións realizaranse durante os meses de maio e xuño do 2018.

ENVIO DE LIBROS AO REXISTRO MERCANTIL DAS SOCIEDADES

Durante o mes de abril envianse telemáticamente os libros das sociedades mercantís ao rexistro para cumprir coa obriga do seu dilixenciado.
Os libros son os das Contas Anuais, Actas e Socios, neste último caso, si houbo algunha variación ao longo do 2017. O rexistro cobra unas taxas según os libros que se presenten, éstas son aboadas por nós que logo pasamos na factura dos nosos servizos, especificando claramente que se trata déstas taxas motivo polo que se ve incrementada a factura de abril, maio ou xuño, dependendo cando sexan cargadas polo rexistro, nós pasamolas no seguinte mes.

CONTAS ANUAIS 2017

En canto as Contas Anuais do 2017 deben de depositarse no rexistro no prazo dos 30 dias dende a aprobación en Xunta Xeral, que normalmente sempre se celebra sobre o 30 de xuño, e polo tanto terían que depositarse antes do 30 de xullo.
Esta xestión tamén vai traer a liquidación dunhas taxas que nos liquidamos e que posteriormente pasamos por factura nos meses seguintes.

FOMENTO DE CONTRATACIÓN MOZOS E MOZAS MENORES DE 30 ANOS

O 13 de Abril publicase no DOGA a Orde do de 27 de marzo de 2018 que establece as bases reguladoras dun programa a favor da contratación e formación de xoves. Inclúense dous tipos de axudas pola contratación de persoas desempregadas mozos menores de 30 anos:
-Bono contratación, subvención dende 5.000€ para contratación mínima de 12 meses de persoas desempregadas xoves menores de 30 anos.
-Bono formación, para levar a cabo accións formativas que melloren coñecementos e habilidades relacionadas co posto de traballo, dirixido a persoas contratadas por medio desta orde.
OBRIGA DOS AUTÓNOMOS DE INCORPORARSE O SISTEMA RED
Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica a Orde ESS/484/2013, establece a obriga dos traballadores por conta propia ou autónomos de incorporarse dende o 01 de Outubro o sistema RED para realizar os trámites no ámbito da Seguridade Social por vía electrónica, incluída a recepción e firma das notificacións.
Para cumplir con esta obriga, pódese xestionar directamente a través da Sede Electrónica (SEDESS) ou mediante o Sistema RED, na que un autorizado actúa na túa representación. Para optar pola autorización da representación, rogamos contactar con nos o antes posible para iniciar os trámites mediante o Certificado Dixital.

NOVEDADES NOVO REGULAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS PERSOALES

O 25 de maio entra en vigor o novo Regulamento europeo de protección de datos persoais o que se deben de someter todas as empresas e autónomos que teñan obrigación. Para eso deben de contactar con empresas especializadas para informarse si teñen que facer modificacións ou implántalo na súa. Si están interesados en en que lle demos algún contacto poden solicitarnolo.

ENVIO DE DOCUMENTOS

Enviamos informe laboral correspondente ao 1º T do exercicio 2018.

Si continúa utilizando esta web, acepta el uso de cookies. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close